تعامل کامل با نرم افزار Word  کاربر را قادر به ایجاد نامه ها و پیش نویس ها و جاری ساختن آنها در سیستم گردش اتوماسیون می نماید.