برترین شرکت‌های تولیدکننده نرم‌افزارهای اتوماسیون اداری نسبت به نیاز کاربران، ماژول‌های اتوماسیون اداری را طراحی و توسعه داده‌اند. اما در این میان ماژول‌های کدام نرم‌افزار اتوماسیون اداری کاملتر و مناسب سازمان شماست؟

۳ رکن اساسی نرم‌افزارهای اتوماسیون اداری کدام‌اند؟

سه رکن اساسی اتوماسیون بخش کارتابل الکترونیکی نامه‌ها، بخش دبیرخانه الکترونیکی و بخش بایگانی و آرشیو نامه‌ها است و سایر اجزای اتوماسیون اداری مکمل این سه رکن اصلی هستند. در واقع این سه ماژول پایه و اساس نرم‌افزارهای اتوماسیون اداری را تشکیل می‌دهند. بنابراین در همه نرم‌افزارها وجود داشته و کاربران بیشترین تعامل را با این بخش‌ها دارند.