نرم افزار نامه نگاری اداری

نرم افزار نامه نگاری اداری

نرم افزار نامه نگاری یا همان نرم افزار دبیرخانه و اتوماسیون اداری به نرم افزاری گفته می شود که قابلیت ایجاد نامه توسط واژه پرداز ، بایگانی نامه ، گردش مکاتبات ، گزارش گیری و سایر امور مرتبط با نامه را ادار باشد.