همانگونه که می دانید پروتکل ECE    به عنوان یک استاندارد برای انجام مکاتبات بین نرم افزار های مختلف اتوماسیون اداری طراحی شده است ، نرم افزارهای سازگار با این پروتکل قادر به ارسال و دریافت تقریبا اتوماتیک(دخالت بسیار کم پرسنل دبیرخانه) نامه های وارده و صادره می باشند.قابلیت مذکور از اسکن و پرینت و حجم کارزیادی که برای هر نامه با آن درگیر هستیم جلوگیری نموده و گامی بزرگ در جهت دبیرخانه بدون کاغذ می باشد.