با توجه به اینکه استفاده از پد امضا سال هاست در دفاتر خدمات قضایی،دفاتر اسناد رسمی،بانک ها و سایر دفاتری که نیاز به اخذ امضای دیجیتال که دارای وجاهت قانونی و حقوقی باشد را نیاز دارند این قابلیت در نرم افزار دبیرخانه و اتوماسیون اداری همگام بطور کامل گنجانده شده است.استفاده از پد های امضا باعث تسریع و صرفه جویی بسیار در انجام امور دفتری می گردند.همچنین این قابلیت برای مدیرانی که می خواهند اسناد را بطور زنده امضا کنند و یا بر روی سند دستورات را بطور زنده بنویسند بسیار راهگشا می باشد.