کارتابل آفلاین

 

کارتابل آفلاین به عنوان مفهومی جدید در نرم افزار دبیرخانه و اتوماسیون اداری مطرح می باشد.معمولا برای اینکه کاربران از هر نقطه جغرافیایی به کارتابل خود دسترسی داشته باشند سرور سازمان به اینترنت متصل می گردد که البته این مورد ضمن تناقض با مقررات دستگاه های دولتی باعث سربار مالی سنگین برای سازمان ها نیز می گردد.دراین راستا گروه نرم افزاری همگام قابلیت جدیدی تحت عنوان کارتابل قابل حمل را برای کاربران فراهم نموده است.قابلیت مذکور در واقع یک اتوماسیون همراه آفلاین می باشد که فاقد مشکلات ذکر شده فوق می باشد.در این روش تمامی کارتابل های کاربر همراه او بوده و در جلسات،منزل،ماموریت و هر نقطه ای بدون نیاز به اتصال به سرور و اینترنت قابل استفاده می باشد.