بخش گردش مکاتبات در نرم افزار اتوماسیون اداری وظیفه جابجایی و جریان نامه ها و پیوست ها در میان کاربران نرم افزار را به عهده دارد.